موضوع این کتاب، آموزش فن نگارش و املای فارسی است. این کتاب، تلاشی است در راستای آموزش شیوة نگارش و املای صحیح کلمه‌های فارسی با ارائة دلیل‌های متعدد در کشور است. از جمله مباحث به کار رفته در این کتاب، موضوعاتی چون نوشتار و گفتار، اصلاحات در نسخه‌های خطی، پیوسته‌نویسی و جدانویسی، اصل «همخوانی» و «اعتدال» و «خوانایی»، اصل همسازی، هفت اصل نوشتار، از «سکون و فاصله» تا «تیرک» و چهارده اصل ئی بی وایت می‌باشد.