کتاب ایروبیک خلاقیت تفکر کامل-مغز نیاز امروزی ماست. این روزها راست۔ مغز یا چپ-مغز بودن یک فرد به خودی خود نوعی محدودیت است. «ایروبیک خلاقیت» با یک متدولوژی ساده به ما کمک می کند تا به فردی کامل۔ مغز تبدیل شویم. ایروبیک خلاقیت راهی برای بیدار کردن ژن خلاق در وجود ما است. ایروبیک خلاقیت یکی از مانتراهای توسعه و رشد فردی است.