کتاب بازاریابی محتوایی درباره چیست؟ هنوز کلیه محتواهای موجود جذاب نیستند و بازاریاب ها دارند روی آنها کار می کنند. خلق بازاریابی محتوایی جذاب فرآیندی طولانی است… اما گام اول پذیرفتن این است که باید متفاوت بازاریابی کنید تا بمانید و رشد کنید. در هر جایی از مسیر بازاریابی خود که باشید، خرید کتاب بازاریابی محتوایی چه به صورت فیزیکی در دست شما، چه به صورت الکترونیکی در تبلت شما و چه به صورت شنیداری در هنگام کار کردن می تواند در کار، دپارتمان و شغل شما تفاوت ایجاد کند. توصیه جو پولیتسی را آویزه گوشتان کنید و بگذارید که مشتری هایتان دید متفاوتی نسبت به شما داشته باشند…