این کتاب در واقع سوژه خود را خود مساله “نوشتن” در این کتاب قرار داده است. شاید کمتر کتابی به فارسی در زمینه ویراستاری یا ویرایش متن یا هرعنوانی شبیه به اینها نوشته و یا حتی ترجمه شده باشدو صفرزاده در این راستا تلاش کرده است تا با انتشار این کتاب، تا حدی نسبت به این فقدان واکنش نشان دهد.