کتاب الکترونیکی متن نویسی تجاری نوشتهٔ رابرت اشتون است. نام این کتاب “کپی‌رایتینگ” است که به معنی “متن‌نویسی تجاری” است و اغلب در صنعت تبلیغات به کار برده می‌شود. متن‌نویس‌تجاری با نوشتن متن تجاری، سعی در تبلیغ محصول یا خدمات می‌کنند. با این‌ حال در این کتاب مبانی مهم و راهنما برای متن‌نویسی در همه زمینه‌ها و نکات مهم متن‌نویسی تجاری، اجتماعی و سیاسی ارایه شده است.