سرفصل‌های وبینار

  • مفاهیم اولیه شامل تراکم محتوا، انقباض و انبساط محتوایی، توسعه افقی و عمودی محتوا
  • انواع ساختارهای نگارشی رپورتاژ مانند SBS, Post List, Viral News, Announcement, A&A,…
  • کاربرد هر نوع رپورتاژ
  •  انتخاب سایت مناسب برای درج رپورتاژ بوسیله Ahrefs
  • نکات خاکستری در درج رپورتاژ ها