این دوره چه سرفصل‌هایی دارد؟

 • تقسیم بندی مشتری
 • انتخاب مخاطب
 • نوشتن پرسونا
 • برنامه محتوا
 • انتخاب ابزار محتوایی
 • کپی رایت
 • داستان نویسی

مخاطب این دوره چه افرادی است؟

 • کارآموزان و کارشناسان بازاریابی دیجیتال
 • کارآموزان و کارشناسان محتوا
 • کپی رایترها و تولیدکنندگان محتوا
 • مدیران و سرپرستان بازاریابی دیجیتال