مخاطبین وبینار

  • دانشجویان رشته مدیریت
  • کارشناسان و کارآموزان محتوا
  • کارشناسان و کارآموزان دیجیتال مارکتینگ