سرفصل‌های وبینار

  • مدل بازاریابی چرخ فلک چیست؟
  • نحوه عملکرد مدل بازاریابی چرخ فلک یا Flywheel

جذب در مدل بازاریابی چرخ فلک

تعامل در مدل بازاریابی چرخ فلک

رضایت در مدل بازاریابی چرخ فلک

  • قیف فروش چیست؟

بازدید کننده

لید

عضو

مشتری

  • مقایسه فلای‌ویل و قیف فروش
  • مزیت‌های استراتژی بازاریابی چرخ‌فلک نسبت به مدل قیف فروش
  • مقدار انرژی و شتاب فلای‌ویل
  • موانع حرکت چرخ فلک
  • فلای‌ویل یعنی …