سرفصل‌های وبینار

 • مختصر تاریخچه هک رشد
 • تفکر مبتنی بر استراتژی جذب حداکثری کاربر
 • قانون 50 درصد در مدیریت توسعه
 • رشد حداکثری برای جذب سرمایه
 • اصول چرخش در کانال‌های بازاریابی
 • هدف‌گذاری صحیح برای کمپین بازاریابی
 • آشنایی با 20 کانال جذب کاربر
 • برگزاری جلسه طوفان فکری برای 20 کانال جذب کاربر
 •  طراحی چارچوب استراتژی جذب حداکثری
 • تست کانال‌های جذب
 • برگزاری و مدیریت کمپین بازاریابی