مخاطبین

۱. صاحبان کسب و کار
۲. مدیران بازاریابی
۳. همه افرادی که قصد بهره بردن از مباحث مربوط به سئو را دارند.