امید روشناس

پوزیشن فعلی: اطلاعاتی موجود نیست

سابقه کاری: مدیر فروش و مارکتینگ سازمان‌های ماهان، زایس،گاج، پیشتازان، مدرس دوره‌های سازمانی و مشاور فروش، رفتارشناسی مشتری، زبان بدن و مذاکره با سازمان‌های مختلف

تحصیلات دانشگاهی: اطلاعاتی موجود نیست

تخصص و مهارت: اطلاعاتی موجود نیست