حسام-صادقی

حسام صادقی

حسام صادقی

پوزیشن فعلی: مشاور و تولیدکننده محتوا در توییتر برای برندهای فیروزشاپ، خودکار بیک و آب معدنی کرست

سابقه کاری: اطلاعاتی موجود نیست

تحصیلات دانشگاهی: اطلاعاتی موجود نیست

تخصص و مهارت: تولید کننده محتوا در توییتر

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد