علی پوربافرانی

پوزیشن فعلی: مشاور و متخصص بازاریابی محتوایی در محتوا تراپی

سابقه کاری: اطلاعاتی موجود نیست

تحصیلات دانشگاهی: اطلاعاتی موجود نیست

تخصص و مهارت: بازاریابی محتوا

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد