کانتنت-برگر

مدرسین آکادمی کانتنت برگر

مدرسین آکادمی کانتنت برگر

کانتنت برگر محتوا را «انتقال مطمئن پیام» تعریف می‌کند که مفهوم آن مخاطبی آشنا، پیامی طراحی شده و تلاشی برای انتقال آن است. در واقع کانتنت برگر کسب‌وکارهای مختلف را در زمینه «استراتژی محتوا» همراهی می‌کند.