پارسا کاکویی

پوزیشن فعلی : مدیر دیجیتال مارکتینگ آژانس فلش

سابقه کاری : سرپرست محتو ایران نوین، کارشناس دیجیتال مارکتینگ گروه پاتوبیولوژی رهسا، مدرس محتوا آکادمی دهبان و کارشناس محتوا آموزشگاه سفیر

تحصیلات دانشگاهی : حسابداری دانشگاه آزاد

تخصص و مهارت : مدیریت محتوا روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد