تعداد ابزارهای حوزه دیجیتال آنقدر زیاد و متنوع است؛ که تنها یک آشنایی ساده با اسامی آن‌ها ماه‌ها زمان ببرد. هدف مبتدی آشنایی شما با بهترین و کارآمد‌ترین ابزار‌ها است؛ تا کمی از سردرگمی شما برای کار با ابزار‌های جدید و متنوع را کاهش دهد.