پس از یادگیری یک مبحث جدید، نیاز به کار با ابزار‌های مرتبط با آن را دارید. کار با ابزار‌های آموزشی مربوط به حوزه بازاریابی محتوا کمک می‌کند تا از لحاظ فنی هم در این شاخه تقویت شوید و توانایی کار با ابزار‌های رایج آن را بدست آورید.